Regulamin

Regulamin serwisu DomTorun.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1 Postanowienia wstępne:
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń z lokalnego rynku nieruchomości w Serwisie DomTorun.pl
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu DomTorun.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
Art. 2 Ile kroć w regulaminie jest mowa o:
 1. Operator – serwis lokalnych ogłoszen nieruchomości DomTorun.pl z którym Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz dostępny na stronie https://domtorun.pl/strona/kontakt;
 2. Serwis DomTorun.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą DomTorun.pl, prowadzony w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej DomTorun.pl;
 3. Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży lub najmu nieruchomości na okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, znajdującej się w Toruniu lub w odległości do 40 km od Torunia;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
 5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu DomTorun.pl zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część.

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.
 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie ma możliwości zamiany nieruchomości na inną, w szczególności zmiana treści lub parametrów Ogłoszenia nie może prowadzić do zmiany nieruchomości, której dotyczy dane Ogłoszenie.
 4. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, jednocześnie Operator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu DomTorun.pl, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 5. Ogłoszenia, do których nie będą dołączone zdjęcia nieruchomości będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod Ogłoszeniami, które będą zawierały zdjęcia, bez względu na wybór sposobu sortowania wyników wyszukiwania.
 6. Zabronione jest zamieszczenie na zdjęciu, w tytule lub opisie Ogłoszenia propozycji zakupu zamiast sprzedaży, adresów stron internetowych, adresów poczty elektronicznej, jak również numeru telefonu kontaktowego lub danych komunikatora internetowego.
 7. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty wybranej przez Użytkownika.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Operatora oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Serwisu. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną pod adresem https://domtorun.pl/strona/polityka-prywatnosci.
 11. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu DomTorun.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych DomTorun.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 12. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu DomTorun.pl materiałów, w szczególności o których mowa w punkcie 3.11 wymaga każdorazowo zgody serwisu DomTorun.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów DomTorun.pl. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie DomTorun.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu DomTorun.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe

Art. 4. Założenie Konta

 1. W celu założenia konta należy przejść do zakładki Rejestracja bądź zakładki Dodaj Darmowe Ogłoszenie => Zarejestruj.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem DomTorun.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 6. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 7. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://domtorun.pl/strona/kontakt.
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. pkt. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie DomTorun.pl wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu DomTorun.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
  • dokonania aktywacji Ogłoszenia (cennik aktywacji ogłoszenia w zał. 1), o której mowa w pkt. 6.
 2. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto. Łączna wartość opłat z tytułu najmu nieruchomości powinna być wskazana dla okresu jednego miesiąca kalendarzowego.
 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 24 godziny od aktywacji.
 4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym nieruchomość, a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych, o których mowa w pkt. 7.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik (posiadający założone konto) może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 6. Uruchomienie każdej z usług promocji następuje nie później niż w ciągu 24 godziny od jej aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 6.3. W przypadku wyboru usługi promocji równolegle z określaniem treści Ogłoszenia (pkt. 5.1. a) bądź wyborem opcji przedłużenia czasu emisji (pkt. 5.5.), aktywacja usługi następuje łącznie z aktywacją odpowiednio – Ogłoszenia bądź przedłużenia czasu emisji.
 7. Przedłużenie czasu emisji wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w pkt. 6.3 i następuje nie później niż ciągu 24 godziny od aktywacji (cennik aktywacji ogłoszenia w zał. 1).

Art. 6. Aktywacja

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są bezpłatne i wymagają aktywacji, lecz część usług takich jak np. Promocja Ogłoszenia (Art.7) są płatne.
 2. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, przy czym Operator może, w ramach organizowanych akcji promocyjnych, oferować Usługi w czasie trwania takich akcji w atrakcyjniejszej cenie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Aktywacji promocji można dokonać poprzez:
  • dokonanie płatności przez portal dotpay.com
  • dokonanie płatności Przelewem Tradycyjnym
 4. Aktywacja następuje:
  • w przypadku płatności dotpay z chwilą zaksięgowania wpłaty;
  • w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym - z chwilą zaksięgowania wpłaty.

Art. 7. Promocja Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu następujących płatnych usług dodatkowych:
  • Promocja "Wpis Premium Plus",
  • Promocja "Wpis Premium",
  • Promocja "Ogłoszenie Wyróżnione",
  • Promocja "Podbijanie Ogłoszeń Premium Plus",
 2. Każda z usług promocji Ogłoszenia udostępniana jest na okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku. Aktywacja danej usługi promocji w trakcie emisji Ogłoszenia jest możliwa, o ile okres promocji mieści się w okresie emisji Ogłoszenia (co może oznaczać konieczność wcześniejszego bądź równoległego przedłużenia czasu emisji).
 3. Aktywacja danej usługi promocji jest możliwa tylko w przypadku załączenia do Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia, przy czym do promocji użyte zostanie zdjęcie załączone jako pierwsze.
 4. Promocja "Wpis Premium Plus" - Prezentowany na stronie głównej serwisu oraz wyróżniony niebieską ramką, oraz prezentowany zawsze na początku listy kategorii.
 5. Promocja "Wpis Premium" - Wyróżniony niebieską ramką, oraz prezentowany zawsze na początku listy kategorii..
 6. Promocja "Ogłoszenie Wyróżnione" - Ogłoszenie wyświetlane jest na szarym tle wyróżniając się na tle zwykłych ogłoszeń na liście wyników kategorii i podkategorii w której zostało dodane..
 7. Promocja "Podbijanie Ogłoszeń Premium Plus" - Podbicie ogłoszenia na liście kategorii w zależności od zakupionych punktów. Sortowanie ogłoszeń PREMIUM PLUS odbywa się, podbite (na samej górze w ogłoszenie które ma najwięcej punktów) w dalszej kolejności po dacie dodania.

Art. 8. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie DomTorun.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia 8.5 i 8.6.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 5. Operator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia.
 6. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 7. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 8. Operator może podejmować działania mające na celu potwierdzenie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa. W szczególności Operator może dokonywać potwierdzenia zgodności publikowanych Ogłoszeń z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa oraz weryfikacji ich poprawności i aktualności. W powyższym zakresie Operator może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez innych Użytkowników oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.

Art. 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://domtorun.pl/strona/kontakt.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.

Art. 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie DomTorun.pl a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu DomTorun.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Załączanik nr 1 do regulaminu serwisu DomTorun.pl


Promocja "Wpis Premium Plus"
30 dni - 200 zł

Promocja "Wpis Premium"

30 dni - 50 zł
Promocja "Ogłoszenie Wyróżnione"

30 dni - 20 zł
 

Załączniki nr 2 do regulaminu serwisu DomTorun.pl

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiej kolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@domtorun.pl.

Uwaga!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

Poniżej znajdziesz przykładową treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Ja, …………………………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu DomTorun.pl. Data zawarcia umowy to …………………………………… .

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.